Bộ Phụ Kiện Lắp Ăng-ten Phía Trước Rack, Gồm 04 Cái Dây Coaxial 61cm BNC-BNC, 04 Cái Bulkhead Adapter, 01 Cái 1U Faceplate