Bộ Phát Bodypack BLX1 Với Bộ Nhận BLX4A Và Micro Nhạc Cụ WB98H/C Cardioid Condenser